ਸਮੋਸੇ ਖਾਂਦਿਆਂ

ਪਹਿਲੀ ਬੁਰਕੀ ਹਰੀ ਮਿਰਚ

ਦੂਜੀ ਬੁਰਕੀ ਕਾਜੂ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ