ਰੂੰਗਾ’  ਪੁੱਛੇ ਬੱਚੀ
ਜਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ‘ਮਖਾਣੇ’
ਨਾ ਹੱਟੀ ਨਾ ਭੱਠੀ

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ