ਮਾਂ ਸਮਝਾਵੇ…

‘ਨਿੱਕੀਏ ਕਾਲ਼ਿਆਂ ਦੇ

ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ਼ ਨਾ ਖੇਡੀਂ’

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ