ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਸੋਚੇ !

‘ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ

ਹੱਟੀ ਲਾਵੇ ਪੋਚੇ’

ਕੁਲਦੀਪ ਸਰੀਨ