ਯਾਦੀਂ ਡੁੱਬੀ

ਚਾਦਰ ਕੱਢਦੀ

ਸੂਈ ਪੋਟੇ ਖੁੱਭੀ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿਂਘ