ਬੈਠਕ ਬੂਹੇ ਆਲ੍ਹਣਾ

ਬੋਟਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਤੀਕ

ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਬੂਹਾ

ਅੰਬਰੀਸ਼