ਰੁੱਸ ਕੇ ਮਾਂ ਨਾਲ਼

ਗਲ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੱਚਾ

ਫੇਰ ਮਾਂ ਦੇ

ਹਰਜੀਤ ਜਨੋਹਾ