ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ
ਡਾਕੀਆ
ਬਿਲ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ