ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ

ਪਰਵਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ

ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ