ਹੱਥ ਸਾਧ ਦੇ ਬਾਟਾ

ਸੱਭ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੇ

ਮੰਗੇ ਲੱਪ ਕੁ ਆਟਾ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ