ਜੋਤਸ਼ੀ

ਅਚਾਨਕ ਸੁਰਗਵਾਸ

ਲੋਕੀ ਹੈਰਾਨ

ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ