ਠੰਡੀ ਰੁੱਤ ਠਾਰੇ,
ਪੰਜ
ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਬਾਪੂ ਕੰਬੇ
ਬਰਫ ਕਾਰ ਤੋਂ ਝਾੜੇ

ਕੁਲਦੀਪ ਸਰੀਨ