ਦੋਵੇਂ ਝੂਟਣ
ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਟਾਹਣੀ
ਟਾਹਣੀ ਉੱਤੇ ਬੱਚਾ

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ