ਬੱਘੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਝੂਟੇ
ਵਿਚ ਬੱਚਾ ਰੋਵੇ
ਮਾਂ ਲਾਵੇ ਸੂਟੇ

ਕੁਲਦੀਪ ਸਰੀਨ