ਟੇਕ ਕੇ ਹਟੀ ਮੱਥਾ

ਮਟੀ ‘ਤੇ ਬੀਬੋ ਹੁਣੇ

ਕੁੱਤਾ ਖਾ ਗਿਆ ਲੱਡੂ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ