ਪਤਝੜ ਦਾ ਭੋਗ

ਰੁੱਖ ਸਵੇਰੇ ਵੰਡਦੇ

ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪਰਸਾਦ

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ