ਬੰਦੇ ਦੌੜਣ

ਦੇਖਣ ਖੜ੍ਹਕੇ

ਘੋੜੇ ਚੁਗਦੇ

ਅਨਾਮ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ