ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ
ਕੁਕੜ ਦੇਣ ਬਾਂਗਾਂ
ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਡੇ ਖਾਲੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ