ਭੱਠੀ ਗਰਮ

ਰੇਤ ਤੱਤੀ

ਦਾਣੇ ਖਿੜੇ

ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ