ਨੇਤਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ

ਪਿੱਛਾ ਕਰੇ

ਗਰੀਬ ਨੋਟਾਂ ਦਾ

ਰਾਜ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ