ਇਕ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਕਲੀ

ਇਕ ਸ਼ਾਖ ‘ਤੇ ਪੀਲੇ ਨਿੰਬੂ

ਇਕੋ ਰੁੱਖ ਦੋ ਰੁੱਤਾਂ

ਅੰਬਰੀਸ਼