ਨਲਕਾ ਖੜ੍ਹਾ

ਉਦਾਸ ਲੱਗ

ਖੁਸ਼ ਵੀ

ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੰਦੀਵਾਲ , ਸਿਰਸਾ