ਢਾਸਣਾ ਲਾਈ ਬੈਠਾ

ਰੁੰਡ ਮੁੰਡ ਰੁੱਖ ਨਾਲ

ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕ

ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਹਰਾਂ