ਨੇਤਾ ਗਿਆ ਟਾਲ
ਪੱਤਰਕਾਰ
ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ
ਛਿੱਤਰ ਸੁੱਟ ਸਵਾਲ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ