ਲੰਘਿਆ ਦਿਵਸ ਵਸਾਖੀ

ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਆਇਆ

ਜੱਟ ਵੇਚ ਗਿਆ ਦਾਤੀ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ