ਚਾਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ

ਦੋ ਮੇਰੀਆਂ

ਦੋ ਕੱਚ ਦੀਆਂ

ਸਿਫਤੀ , ੯ ਸਾਲ , ਰੋਜਾਂਵਾਲੀ , {ਸਿਰਸਾ } ਹਰਿਆਣਾ