ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ

ਸਭ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ

ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ