ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ

ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾਵੇ ਮਾਂ

ਉਤੇ ਪਾਵੇ ਚਿੜੀਆਂ

ਅਕਬਰ ਸਿੰਘ