ਮੁਰਗੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ
ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਅੰਤਿਮ ਬਾਂਗ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ