ਖੜ੍ਹੇ ਅਪਣੀ ਥਾਵੇਂ

ਪਿੰਡ ਤ੍ਰਿਵੈਣੀ ਦੇ

ਸੁੱਕੇ ਰੁੱਖ ਹਰੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ