ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ

ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਨਵੀਂ

ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ‘ਚ ਵੇਖ

ਮਨੀ ਸਿੱਧੂ