ਬੱਲਬ ਦੁਆਲੇ ਕਿਰਲੀਆਂ

ਖਾਂਦੀਆਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ

ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰੋਣ

ਦਵਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ