ਸਾਰਾ ਰਾਹ

ਨਾਲ ਰਹੀ ਚੁੱਪ

ਬੂਹੇ ‘ਤੇ ਖਲੋ ਗਈ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ