ਮੁੜ ਖਿਲਾਰਤੇ

ਹਵਾ ਨੇ ਪੱਤੇ

ਦੇਖਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ