ਸੁੰਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਲਾ

ਸੁਣਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ

ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ

ਦਵਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ