ਚੋਂਦੀ ਟੂਟੀ

ਤਿਪ ਤਿਪ ਤਿਪ

ਇਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੰਘਿਆ

ਦਵਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ