ਗੋਲਕ = ਸਰੋਵਰ

ਚੜ੍ਹਾਵਾ = ਮੱਛੀਆਂ

ਪੁਜਾਰੀ = ਘੜਿਆਲ

ਅਨਾਮ

ਘੜਿਆਲ=ਮਗਰਮੱਛ=crocodile