ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਖਿੜੇ

ਮਹਿਮਾਨ ਖਿੜੇ

ਮੁਰਝਾਏ ਬੁਕੇ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ

ਬੁਕੇ=bouquet=ਗੁਲਦਸਤਾ