ਹੋਈ ਡਾਢੀ ਪੀੜ

ਬੇਬੇ ਬੋਲੀ ਹਾਏ!

ਨਰਸ ਬੋਲੀ ਹਾਏ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ