ਡਰਨੇ ਬਦਲਿਆ ਰੂਪ

ਲਾਹਕੇ ਕੁੜਤਾ ਚਾਦਰਾ

ਪਾਈਂ ਖੜ੍ਹਾ ਸੂਟ

ਰਾਜ