ਕਣਕ ਕੱਟੇ

ਖੇਤ ਵਿਚ ਕੰਬਾਈਨ

ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਮਜਦੂਰ

ਮਹਾਂਦੇਵ ਸਿੰਘ