ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਰੁੱਖ

ਰੁਮਕੇ ‘ਵਾ

ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਪੱਤ

ਇਕ਼ਬਾਲ ਦੀਪ

ਨੋਟ: ਇਕਬਾਲ ਦੀਪ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਖਿਣ’ ਵਿਚੋਂ ਧਨਵਾਦ ਸਹਿਤ।