ਪੱਕੀ ਕਣਕ

ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਡਰਨਾ

ਇਕ ਦਾਣਾ ਨਾ ਖਾਵੇ

ਸੁਰਮੇਲ ਕੌਰ.