ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਨੂੰਹ ਭੋਲ਼ੀ

ਸੁੱਤੀ ਸੱਸ ਜਗਾਕੇ

ਦਏ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲ਼ੀ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ