ਉਮਰ ਪੰਜਾਹਵਾਂ ਸਾਲ

ਪਲ ਪਲ ਤੁਪਕਾ ਤੁਪਕਾ

ਸੁਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਲ

ਅਨਾਮ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ