ਬੈਠ ਬੈਂਚ ‘ਤੇ ਕੋਲ ਕੋਲ
ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ
ਮੋਬਾਇਲ ‘ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ