ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਿਆ

ਉੱਠਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ

ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਸੌਂ ਲਾਂ

ਹਰਸ਼ਪਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ