ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੱਗਾ ਵੀਜ਼ਾ
ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਟੈਚੀ
ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੀਜ਼ਾ

ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ