ਹੁਣੇ ਲੱਗਣ ਅਮਰੂਦ

ਨੰਨ੍ਹਾ ਹਿਲਾਵੇ

ਆਪਣੇ ਜਿੱਡੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ