ਵੱਭਵੀਂ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬੈਠ

ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਹਣੇ ਲੱਗਣ

ਅਮਲਤਾਸ਼ ਤੇ ਲਾਅਨ

ਅੰਬਰੀਸ਼